Menu
Rehabilitační ústav Kladruby
Rehabilitační ústavKladruby

Ochrana osobních údajů

Cílem tohoto textu je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje Rehabilitační ústav Kladruby (dále jen RÚK) shromažďuje, k jakým účelům je využívá, a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které RÚK zpracovává.

Kontakt na Správce osobních údajů RÚK:
Rehabilitační ústav Kladruby
Kladruby 30, 257 62 Kladruby u Vlašimi

Kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů:
jan.lipensky@rehabilitace.cz

 

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A PO JAKOU DOBU O VÁS RÚK ZPRACOVÁVÁ?

·         Osobní údaje a citlivé údaje RÚK zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (kompletní znění Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 ZDE ) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Vedeme databázi osobních a citlivých údajů svých pacientů a jsme správci těchto údajů:

·         osobní údaje a citlivé údaje, které RÚK získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (zdravotnická dokumentace),

·         osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci,

·         osobní údaje umožňující RÚK kontakt s Vámi,

·         osobní údaje související se vzájemnými vztahy RÚK a pacienta.

·         Osobní údaje RÚK zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy; v případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání. Po skončení doby oprávněného zpracování RÚK přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

 

2. K JAKÝM ÚČELŮM A NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRÁVNÍCH TITULŮ RÚK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

·         Pro účely vedení zdravotnické dokumentace a další účely související s poskytováním zdravotní péče, ochrany zdraví a souvisejících činností na základě plnění zákonných povinností správce jako zdravotnického zařízení podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních předpisů v oblasti zdravotnictví.

·         Pro účely realizace smluvního vztahu se subjektem údajů při poskytování zdravotnických služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).

·         Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, zejm. k vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb.

·         Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou službou nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů. *

* V případě dobrovolného poskytnutého souhlasu je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu je RÚK vázán. Poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, je RÚK povinna ukončit zpracování Vašich osobních údajů zpracovaných na základě poskytnutého souhlasu v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem RÚK. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně RÚK udělit.

 

3. KOMU RÚK MŮŽE ANEBO MUSÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?

·         Zdravotním zařízením, rejstříkům, státním organizacím, které vstupují do procesu evidence, léčby, kontroly a kontaktu s pacientem;

·         Našim zpracovatelům, kteří pro RÚK provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy;

·         Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy RÚK poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.;

·         Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;

·         Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

 

4. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ RÚK?

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás RÚK zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete na adrese:

Rehabilitační ústav Kladruby
Kladruby 30, 257 62 Kladruby u Vlašimi

 

nebo na e-mailové adrese: jan.lipensky@rehabilitace.cz

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou RÚK zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

-          účelu zpracování osobních údajů,

-          kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů,

-          době, po kterou budou osobní údaje uchovávány,

-          zdrojích osobních údajů,

-          skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

RÚK Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může RÚK požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné, náklady na zaměstnance.

V případě, že jste osobní údaje poskytli RÚK na základě souhlasu, máte právo:

-          získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,

-          na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany RÚK k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete RÚK požádat o:

-          opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě

-          omezení (blokaci) zpracování.

RÚK Vás vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení Vaší žádosti.

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. ZMĚNA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro náležité a správné zpracování je třeba RÚK oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde.

 

 

O nás

Společenská rubrika

Virtuální prohlídka

Datum a čas

Dnes je sobota, 20. 4. 2024, 16:16:44

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
déšť se sněhem 4 °C 0 °C
neděle 21. 4. polojasno 8/-2 °C
pondělí 22. 4. zataženo 9/-2 °C
úterý 23. 4. déšť se sněhem 2/1 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Svátek

Svátek má Marcela

Facebook

logo

Naši partneři

Škoda auto

Rehabilitační ústav Kladruby Naším cílem je pomáhat, vaším bojovat.
letecký pohled

Rehabilitační ústav Kladruby