Menu
Rehabilitační ústav Kladruby
Rehabilitační ústavKladruby

Statut vědecko-výzkumného týmu RÚ Kladruby

  Statut vědecko – výzkumného týmu Rehabilitačního ústavu Kladruby (dále jen „RÚ Kladruby‟) vychází ze zřizovací listiny státní příspěvkové organizace Rehabilitačního ústavu Kladruby vydané Ministerstvem zdravotnictví dne 29. 5. 2012, ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydané 2. 10. 2017. Dále vycházejí ze Statutu Rehabilitačního ústavu Kladruby, který byl vydán na základě úplného znění zřizovací listiny Rehabilitačního ústavu Kladruby. 

 

 

Čl. 1. 

Úvodní ustanovení

 

Rehabilitační ústav Kladruby dlouhodobě spolupracuje v rámci vědy a výzkumu s českými i zahraničními nemocnicemi, ústavy, průmyslovými partnery, vývojovými centry, univerzitami a dalšími zdravotnickými zařízeními. Aktivně se podílí na aplikaci vědeckých poznatků v oblasti rehabilitace, lékařství a poskytuje zázemí pro vytváření monocentrických i multicentrických studií pro výzkum současných a budoucích postupů. Vědecko – výzkumný tým je orgánem Rehabilitačního ústavu Kladruby a jako takový je začleněný do organizační struktury (RÚ Kladruby).

 

 

Čl. 2. 

Činnosti vědecko – výzkumného týmu

 

1.    Rozvíjení vědecko-výzkumné činnosti v oblasti aplikovaného výzkumu se zaměřením na neinvazivní terapeutické, rehabilitační a ošetřovatelské postupy – zejména hodnocení klinické účinnosti terapeutických postupů, hodnocení účinnosti a ověřování designu robotických přístrojů a přístrojů pro fyzikální terapii, klinické testování a vývoj inovativních kompenzačních, ortopedických a terapeutických prostředků a pomůcek

2.    Podpora transferu vědeckých znalostí a technologií do klinického prostředí v souladu s Guideline for clinical practice a Zodpovědným výzkumem a inovací (Responsible Research and Innovations – PRI)

3.    Provádí rešerši a analýzu standardních doporučených postupů GCP (good clinical practice), přístupů založených na EBM (evidence based medicine) a inovativních přístupů

4.    Testování a hodnocení nových technologií v klinické praxi, podpora zavedení ověřených technologií z klinického prostředí do domácího prostředí

5.    Podpora asistivních a rehabilitačních technologií pro klinické i domácí prostředí

6.    Účast na rozvoji telemedicíny, distanční terapie a telerehabilitace

7.    Ověřování a hodnocení terapeutických postupů v běžné klinické praxi

8.    Projednává návrhy plánu realizace probíhajících a nových výzkumných projektů

9.    Projednává plán pro aktivní a pasivní účast na tuzemských i zahraničních kongresech, konferencích, sympoziích a dalších odborných událostech

 

 

Čl. 3. 

Vědecká činnost členů vědecko – výzkumného týmu

 

Vědecko – výzkumný tým je definován jako skupina vědecko-výzkumných pracovníků a zástupce RÚ Kladruby, zodpovědných za realizaci konkrétního projektu a dalších pracovníků podílejících se na řešení dílčích úkolů, na pozici vědecko – výzkumných asistentů.

Členové týmu jsou začleněni do organizační struktury daného pracoviště. 

Vědecko – výzkumný tým byl vedením Rehabilitačního ústavu Kladruby schválen v následujícím znění (schéma č. 1):

 

a)    Předpokládané výstupy vědeckého asistenta – aktivně se podílí na sběru dat, může se aktivně, pasivně či spoluautorsky účastnit na mezinárodní a / nebo tuzemské konferenci

 

b)    Předpokládané výstupy člena vědeckého úseku – aktivní účast na sběru dat minimálně jednoho projektu během jednoho roku a aktivní, pasivní či spoluautorská účast na minimálně jedné mezinárodní konferenci a/ nebo jedné tuzemské konferenci v daném roce. Současně může vést vlastní projekty po schválení vedoucím úseku, ke sběru dat má kompetenci využít vědeckého asistenta. 

 

c)    Předpokládané výstupy a kompetence vedoucích úseků vědecko – výzkumného týmu -  vedení nebo podílení se na vedení projektů, delegování úkolů na vědecké asistenty, dále vedení, účast, návrh nebo podání mezinárodního resp. zahraničního grantu či projektu, nebo – vedení, účast nebo podání tuzemského grantu. Současně

se podílejí na aktivním sběru dat a aktivně, pasivně, či spoluautorsky se účastní minimálně jedné mezinárodní konference a/ nebo jedné tuzemské konference. 

Ve spolupráci s vedoucím vědecko-výzkumného týmu optimálně definuje parametry studií a projektů v souladu s požadavky Etické komise RÚ Kladruby.

 

d)    Předpokládané výstupy a kompetence vedoucího vědecko – výzkumného týmu – aktivně koordinuje, zajišťuje informovanost vědecko - výzkumného týmu a dále deleguje jednotlivé členy týmu. Iniciuje vznik nových projektů, dohlíží na průběh stávajících projektů. Aktivně se podílí na sběru dat, na vyhodnocování dat, jejich další interpretaci a sdílení odborných poznatků s odbornou společností. Aktivně se účastní zahraničních i českých konferencí s cílem podpory transferu vědeckých poznatků do klinického prostředí. Podílí se na grantové činnosti, aktivně se snaží vyhledávat finanční a jiné prostředky na podporu vědy a výzkumu pro konkrétní zařízení.

V oblasti publikační činnosti je autor či spoluautor článků v minimálně recenzovaných časopisech.

 

e)    Předpokládané výstupy a kompetence pro náměstka pro rehabilitaci, vědu a výzkum -  publikační činností -  aktivně se podílí na sběru dat, koordinaci a informovanosti týmu. Iniciuje vznik nových projektů, dohlíží na průběh stávajících projektů. Podílí se na vyhodnocování dat, jejich další interpretaci a sdílení odborných poznatků s odbornou společností. Aktivně se účastní zahraničních i českých konferencí s cílem podpory transferu vědeckých poznatků do klinického prostředí. Podílí se na grantové činnosti, aktivně se snaží vyhledávat finanční a jiné prostředky na podporu vědy a výzkumu pro konkrétní zařízení. Aktivně se snaží o navázání spolupráce s dalšími zahraničními i tuzemskými vědecko – výzkumnými pracovišti. Zaštiťuje koordinaci a informovanost vědecko - výzkumného týmu RÚ Kladruby v rámci multicentrických studií. Aktivně se vyjadřuje ke všem probíhajícím výzkumným projektům, grantovým projektům a spolupráci s dalšími subjekty v rámci oblasti vědy a výzkumu. 

 

f)     Předpokládané výstupy a kompetence statutárního zástupce - statutárním zástupcem je ve vědecko – výzkumném týmu RÚ Kladruby osoba vykonávající pozici ředitele RÚ Kladruby, či jeho zástupce. Statutární zástupce schvaluje všechny probíhající výzkumné projekty, grantové projekty a navazující spolupráci v rámci oblasti vědy a výzkumu. Dále má kompetence k odvolání či jmenování členů vědecko - výzkumného týmu. 

  

Čl. 4 

Vědecká rada RÚ Kladruby 

 

Vědecká rada je nejvyšším výkonným orgánem vědecko – výzkumného týmu. 

Vědecká rada vědecko – výzkumného týmu RÚ Kladruby je tvořena:

1.   Statutárním zástupcem.

2.   Náměstkem pro rehabilitaci, vědu a výzkum

3.   Vedoucím vědecko - výzkumného týmu 

 

 

Čl. 5. 

Zasedání vědecké rady RÚ Kladruby

 

1.    Zasedání vědecké rady je svoláno jedním z členů vědecké rady

2.    V případě nutnosti je k zasedání vědecké rady přizván předseda etické komise

 

 

Čl. 6. 

Zasedání vědecko – výzkumného týmu

 

1.    Zasedání vědecko – výzkumného týmu svolává vedoucí vědeckého týmu, popř. náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum nejméně dvakrát za rok.  

2.    Vědecko – výzkumný tým může být v mimořádném a neodkladném případě svolán statutárním zástupcem.

3.    Vědecko-výzkumný tým může být svolán na žádost člena odpovědného za úsek prostřednictvím vedoucího týmu.

4.    Zasedání vědecko výzkumného týmu se zúčastní vedoucí vědecko – výzkumného týmu, náměstek pro rehabilitaci, vědu, výzkum a členové zodpovědní za jednotlivé úseky.  

5.    Statutární zástupce musí být informován o konání zasedání alespoň 7 dnů, jeho účast je nepovinná. 

6.    Členové zodpovědní za jednotlivé úseky předají informace ze zasedání vědeckým asistentům.

7.    Časový plán zasedání vědecko – výzkumného týmu stanovuje vedoucí vědeckého týmu.

8.    Před každým zasedáním je náměstkovi pro rehabilitaci, vědu, výzkum a vedoucím úseků vědecko – výzkumného týmu elektronickou formou odeslána pozvánka a podklady k jednotlivým bodům, které budou projednávány.

9.    Ve výjimečných a zdůvodněných případech, zejména pro časovou tíseň či naléhavost projednávané problematiky, mohou být podkladové materiály rozdány před jejím zasedáním.

10.  Zápis ze zasedání vědecko-výzkumného týmu ověřuje vedoucí vědecko – výzkumného týmu nebo náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum.

11.  Zápis ze zasedání je rozeslán všem členům vědecko – výzkumného týmu do jednoho týdne od konání zasedání.

12.  Všechny zápisy ze zasedání vědecko – výzkumného týmu jsou archivovány v elektronické podobě, s možnosti papírové archivace.  

 

 

Čl. 7. 

Vnější vztahy

 

RÚ Kladruby se podílí na výchově a vzdělávání studentů a žáků na základě dohody mezi RÚ Kladruby a příslušnou fakultou nebo školou. Tato dohoda řeší i způsob krytí nákladů se sjednanou výukou. 

RÚ Kladruby se podílí na specializačním a celoživotním vzdělávání zdravotnických a jiných odborných pracovníků.

RÚ Kladruby umožňuje studentům vysokých škol sběr dat do závěrečných prací, v souladu s rozhodnutím Etické komise RÚ Kladruby a Etické komise příslušné fakulty. Sběr dat podléhá podání informovaného souhlasu každému pacientovi zařazeného do výzkumu (projektu).

 

 

Čl. 8. 

Etické aspekty a informovaný souhlas

 

Vědecko - výzkumný tým RÚ Kladruby pracuje v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy (zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn; Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné.

Všechny projekty probíhající pod záštitou RÚ Kladruby jsou schvalovány nezávislou Etickou komisí RÚ Kladruby. 

Každému pacientovi zařazenému do výzkumného projektu je podán informovaný souhlas, který je schválený Etickou komisí RÚ Kladruby, se kterým pacient vyjadřuje svobodný souhlas se zařazením do výzkumného projektu. 

Veškeré výsledky, výnosy, myšlenky, nové know-how či jakýkoli prospěch plynoucí z činnosti vědecko-výzkumného týmu podléhají duševnímu vlastnictví a jsou výlučným majetkem

Rehabilitačního ústavu Kladruby. 

 

 

 

Kladruby dne 01.07.2019

 

 

 Ing. Josef Hendrych, MBA, v.r.

…………………………………………..

Statutární zástupce

 

 

 Mgr. Jakub Pětioký, DiS., v.r.

…………………………………………..

Náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum

 

 

 PhDr. Kristýna Hoidekrová, v.r.

…………………………………………..

Vedoucí vědecko - výzkumného týmu

 

 

Schéma č. 1. Struktura vědecko - výzkumného týmu RÚ Kladruby (příloha pdf)

 

Pro odbornou veřejnost

Společenská rubrika

Virtuální prohlídka

Datum a čas

Dnes je sobota, 20. 4. 2024, 15:13:35

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
déšť se sněhem 4 °C -1 °C
neděle 21. 4. polojasno 8/-2 °C
pondělí 22. 4. oblačno 8/-3 °C
úterý 23. 4. slabý déšť 7/0 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Svátek

Svátek má Marcela

Facebook

logo

Naši partneři

Škoda auto

Rehabilitační ústav Kladruby Naším cílem je pomáhat, vaším bojovat.
letecký pohled

Rehabilitační ústav Kladruby